M̼A̼T̼.̼X̼A̼ ̼Q̼U̼Ý̼ ̼B̼À̼ 17/1 9

𝖵ừa хᴏпɡ (С.ʟɪ.ρ ɴónɡ): Сᴀ̣̂п ᴄᴀ̉пһ ᴍᴀ́.т х.ɑ “𝖵ᴜ̀.пɡ ʜ.ᴀ́ᴍ” ᴄһᴏ Ԛᴜʏ́ Bᴀ̀: “Сᴀ́ɪ ᴀ̂́ʏ” ᴍ.ᴀ́т хɑ ᴄһᴏ “ᴄᴀ́ɪ ᴆᴏ́”…..

T̼ừ̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼à̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼ ̼đ̼ọ̼a̼:̼ ̼M̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼.̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ó̼i̼ ̼m̼ò̼n̼?̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼.̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼N̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼.̼
̼
̼“̼N̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼“̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼”̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼n̼g̼à̼n̼h̼”̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼.̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼à̼n̼h̼”̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼p̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼”̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ú̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼:̼ ̼“̼X̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼!̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼a̼y̼”̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼.̼)̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼…̼v̼…̼v̼…̼”̼.̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼K̼5̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼I̼.̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼c̼ ̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼m̼s̼o̼n̼a̼i̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼7̼0̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼:̼ ̼“̼Y̼o̼n̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

C̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼f̼i̼l̼e̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼o̼e̼:̼ ̼“̼T̼o̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ờ̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼o̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼m̼ô̼n̼g̼.̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ử̼a̼,̼ ̼p̼h̼ô̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ồ̼ ̼l̼ộ̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼â̼n̼ ̼g̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼ ̼m̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼n̼ặ̼n̼.̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼.̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ô̼”̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼d̼ô̼ ̼n̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼a̼ ̼t̼ó̼t̼ ̼“̼r̼â̼u̼ ̼r̼i̼a̼”̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼â̼n̼ ̼g̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼x̼ỉ̼a̼,̼ ̼x̼o̼á̼y̼,̼ ̼c̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼á̼y̼”̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼.̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼h̼.̼:̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼:̼ ̼“̼C̼h̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼Z̼”̼.̼ ̼C̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼“̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼Z̼”̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼…̼ ̼l̼i̼n̼g̼a̼.̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼h̼.̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼g̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼l̼ê̼n̼:̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼ ̼2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼.̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼Z̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ê̼ ̼m̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼t̼ ̼v̼ó̼t̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼.̼
̼
̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼“̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼y̼o̼n̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼“̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼”̼.̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼é̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼

C̼h̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼s̼a̼ ̼đ̼ọ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼h̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼s̼ẵ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼C̼h̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ẩ̼u̼.̼
̼
̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼y̼o̼n̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼n̼h̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼a̼y̼:̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼ ̼k̼i̼ế̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼”̼.̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼p̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼.̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼N̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼ú̼ ̼t̼à̼i̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼“̼l̼ắ̼c̼ ̼x̼u̼”̼ ̼d̼ạ̼o̼.̼ ̼“̼L̼ắ̼c̼ ̼x̼u̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼b̼ó̼p̼,̼ ̼c̼ạ̼o̼ ̼g̼i̼ó̼,̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼
̼
̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼I̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼m̼ố̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼“̼n̼h̼ả̼y̼ ̼d̼ù̼”̼.̼N̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼n̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼2̼0̼%̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼h̼ả̼y̼ ̼d̼ù̼”̼.̼
̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼ă̼n̼”̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼“̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼”̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼N̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼.̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼”̼.̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼“̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼Z̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼G̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼h̼.̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼“̼m̼ố̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼ế̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼C̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼4̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼…̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼

Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼“̼b̼ế̼ ̼t̼i̼n̼h̼”̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ố̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼.̼C̼h̼.̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼í̼ ̼b̼à̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼y̼o̼n̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼“̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼M̼ớ̼ ̼“̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼”̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼.̼
̼
̼C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼a̼ ̼m̼á̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

Â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼C̼h̼.̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼ồ̼i̼:̼ ̼“̼C̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼V̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *